Digitaal aanmelden!
Kenmerken
Achtergronden
Aanmelden info-avond

SterQ!

in onderwijs,

excellentie en zorg.

13 juni 2018: eerstvolgende info-avond. Aanmelden via menu links!

SterQ! is een afdeling van "Tweemaster-Kameleon", excellente school...

Archipel basisschool "Tweemaster-Kameleon" biedt in de afdeling SterQ! fulltime onderwijs aan excellente / hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen die in het regulier onderwijs veelal dreigen vast te lopen of inmiddels zijn vastgelopen. Hoe minder deze kinderen al zijn vastgelopen, hoe groter het effect van SterQ!-onderwijs zal zijn.

Voltijds- en deeltijds-onderwijs.

Fulltime onderwijs bieden we vanaf groep 2. Daarvoor is de mogelijkheid om kinderen deel te laten nemen aan een deeltijd-vorm waarin op een vergelijkbare manier en met vergelijkbare activiteiten excellente kleuters worden gestimuleerd om hun begaafdheid ten volle te benutten.

Om deel te nemen aan het fulltime- of deeltijd-onderwijs is het noodzakelijk dat deze kinderen zijn ingeschreven op de Tweemaster-Kameleon.

Informatie-avonden.

Het team van SterQ! organiseert meerdere keren per jaar informatieavonden op een van onze locaties.
Tijdens de info-avonden krijgt u uitgebreide informatie over hoogbegaafdheid / excellentie. We gaan dieper in op het onderwijs dat SterQ! biedt. En er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Er zijn meerdere collega's aanwezig die uw vragen beantwoorden of advies geven over uw persoonlijke situatie. Houdt daarvoor de media in de gaten, wordt lid van onze facebookpagina of laat u op de mailinglijst plaatsen.

Uitgebreide intakeprocedure.

De intakeprocedure voor SterQ!-onderwijs neemt gemiddeld zo'n zes weken in beslag.
Dit is niet voor niets. We vinden het namelijk heel belangrijk dat we met een grote mate van zekerheid hebben kunnen vaststellen dat SterQ!-onderwijs ook voor uw kind het meest geschikte onderwijs is.
Immers het is de bedoeling dat uw kind door dit onderwijs ten volle kan groeien in en profijt heeft van de aanwezige excellentie.
Tijdens de intakeprocedure maken we in de meeste gevallen ook gebruik van de Profiqonlijst, om in kaart te brengen welk hoogbegaafdheidsprofiel voor uw kind van toepassing is.

Als u na het doorlezen van de informatie op onze website blijft zitten met specifieke vragen, dan kunt u contact opnemen met medewerkers van onze school. Zij staan u graag te woord.

Planning intakeprocedure 2015/2016.

Onderstaande tabel geeft de uiterste data aan, waarop een bepaalde actie moet zijn voltooid. Overscchrijding van deze data kan betekenen dat de instroomdatum niet meer kan worden gehaald.

Actie: | herfst | winter | voorjaar | mei | zomer |
Informatie-avond: | woensdag
25/09/'17
| - | woensdag
24/01/'18
| - | woensdag
23/05/'18
|
Aanleveren documenten: | vrijdag
22/09/'17
| vrijdag
17/11/'17
| vrijdag
26/01/'18
| donderdag
29/03/'18
| vrijdag
01/06/'18
|
Observatieweek: | week van
25/09/'17
| week van
20/11/'17
| week van
29/01/'18
| week van
03/04/'18
| week van
04/06/'18
|
Toelatingscommissie: | donderdag
05/10/'17
| woensdag
29/11/'17
| dinsdag
06/02/'18
| woensdag
11/04/'18
| dinsdag
19/06/'18
|
Startdatum: | maandag
23/10/'17
| maandag
08/01/'18
| maandag
25/02/'18
| maandag
07/05/'18
| maandag
20/08/'18
|Excellente leerlingen hebben een hoog IQ. Volgens de definitie van Renzulli moet dit IQ minimaal 130 zijn.
Daarnaast is er sprake van creativiteit in het bedenken van oplossingen en doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen.
Het onderwijs moet hier aan tegemoet komen om te voorkomen dat deze leerlingen zo weinig mogelijk gefrustreerd raken en de best mogelijke groei in excellentie kunnen bereiken.

Mis-matching met reguliere kinderen.

Kinderen die deze capaciteiten hebben, denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke ontwikkeling veel verder. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezig houden en vragen stellen met een diepgang die niet normaal is voor kinderen van deze leeftijd.
Daardoor worden ze door leeftijdgenoten nogal eens als "raar" ervaren, omdat ze op een heel ander niveau over zaken praten waar leeftijdgenoten zich (nog) niet mee bezighouden.

Kind in spagaat...

Echter, emotioneel gezien zijn het "gewone" kinderen, die net zo graag met andere kinderen willen spelen: thuis, op school en op straat. Hierdoor komen deze kinderen vaak in een spagaat terecht: intellectueel zijn zij hun leeftijdgenoten ver vooruit en kunnen ze vaak beter optrekken met oudere kinderen, emotioneel gezien blijft de behoefte aan omgang met leeftijdgenoten.

SterQ! in onderwijs!

Het onderwijs dat deze kinderen nodig hebben wordt topdown georganiseerd en biedt volop gelegenheid voor hogere-orde-denkvragen. Herhaling is veel minder dan in het regulier onderwijs nodig. Wel is het zaak dat deze leerlingen de verschillende stappen van de leerlijnen doorlopen, om te voorkomen dat ze door hun hink-stap-sprongen toch hiaten opbouwen, die hen later opbreken.


"Samen of apart !?" Die vraag stellen ouders vaak als het gaat om de beste oplossing voor het onderwijs van hun excellente kinderen.

Apart onderwijs ? Of liever samen?

Veel ouders willen liever dat hun hoogbegaafde kind op de school waar ze ooit gestart zijn hun schoolloopbaan afmaken. Voor een aantal hoogbegaafde leerlingen is dat geen enkel probleem. Voor veel hoogbegaafde leerlingen zal dit echter vroeger of later problemen opleveren op de huidige school.
Wanneer dat gaat gebeuren is het eigenlijk al te laat !
Immers, tot dan heeft die leerling zich al in allerlei bochten gewrongen om zich maar aan te passen aan de omgeving, de leerkracht, de kinderen. Daardoor gaat deze leerling zich bepaald gedrag aanmeten. De jaren daarna is het lastig dit gedrag weer af te leren.

Waar mogelijk samen! En daar waar nodig apart!

SterQ!-onderwijs is een speciale afdeling binnen een reguliere basisschool!
Waar mogelijk zullen kinderen van de verschillende groepen samen spelen en samen werken. Waar nodig (cognitie) zitten deze kinderen juist in hun eigen klas met gelijkgestemde kinderen. Daardoor hoeven ze zich minder aan te passen, worden veel sterker uitgedaagd en zuigen hun informatie op.
Thuis worden het weer gewone kinderen, die hun energie, net als bij reguliere kinderen, weer gaan besteden aan o.a. (buiten)spelen met anderen.

Aanmelden... hoe eerder hoe beter !?

Wij adviseren daarom uw kind al in een vroeg stadium aan te melden en in te schijven voor hoogbegaafden-onderwijs. Op die manier kunnen we gezamenlijk zorgen dat uw kind geen ander gedrag gaat vertonen.
Kinderen die zijn ingestroomd in groep 3 (of eerder) bereiken een aanmerkelijk hoger niveau en lopen minder frustraties op in de jaren daarna.
Naar mate kinderen later instromen zal meer sprake zijn van het herstellen van gedrag.
De Tweemaster-Kameleon laat daarom kinderen op jongere leeftijd met voorrang instromen.


Het bestuur van Archipel Scholen vindt het belangrijk, dat ook de leerlingen die "zorg aan de bovenkant" nodig hebben, terecht kunnen in voor hen passend onderwijs.
Al sinds 2009 wordt dit onderwijs onder de naam "SterQ!" aangeboden op basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg. Deze school bedient daarmee kinderen uit heel Midden-Zeeland.

Waarom ontvangt Archipel Scholen donaties voor dit onderwijs?

Een leerling in een SterQ!-klas “kost meer” dan een leerling in een reguliere klas.
Het grootste deel van deze extra kosten gaat op aan extra personeelskosten ten behoeve van kleinere dan gemiddelde klassen.
Daarnaast wordt er een beroep gedaan op meerdere vakleerkrachten, die extra geld kosten en worden met grote regelmaat excursies georganiseerd. De overige kosten gaan op aan lesmateriaal. Omdat dit lesmateriaal in veel kleinere oplagen wordt gemaakt, zijn deze materialen aanmerkelijk duurder dan de reguliere lesmethodes.

Donaties Stichting “Vrienden van Hoogbegaafden Onderwijs Zeeland”.

Sterq ontvangt regelmatig donaties van onder andere Stichting H.O.Z., een stichting met een Anbi-status. Dankzij deze donaties kan Archipel grotendeels voorzien in de volledige financiering van Sterq!
Ook een aantal bedrijven heeft in het verleden donaties gedaan. Mochten de donaties in enig jaar toch niet toereikend zijn, dan staat bestuur Archipel Scholen garant voor de financiering.

Kent u bedrijven die mogelijk ook willen doneren? Breng ze dan in contact met de school, of de Anbi-stichting H.O.Z.!

Een aanmelding start altijd met een "(voorlopige) digitale aanmelding" (via menuknop links). Alleen dan krijgt uw kind een toelatingsnummer toegekend, dat eenbelangrijke rol speelt in de volgorde van toelating.
Het toelatingsnummer blijft 3 maanden geldig.
Als voor die tijd de aanmeldprocedure niet is afgerond, vervalt het nummer.


Aanmelden, de procedure.

Voor de aanmelding van SterQ!-leerlingen hanteert de toelatingscommissie een strakke procedure.
Nieuwe kinderen worden alleen toegelaten op de eerste dag na een vakantie (zomer - herfst - kerst - voorjaar - mei). De intakeprocedure is hierop gebaseerd.
Houd er rekening mee dat de gemiddeld intakeprocedure ongeveer 6 weken in beslag neemt.

Toelatingseisen.

SterQ!-onderwijs is bedoeld voor kinderen die in het regulier onderwijs te weinig uitdaging vinden en daardoor een steeds hoger frustratieniveau gaan bereiken. Het is belangrijk om dit voor te zijn en bij de eerste en juiste signalen al inschrijving te overwegen.

Kinderen worden toegelaten als:
* er (vanaf groep 3) met een IQ-onderzoek is vastgesteld dat de leerling hoogbegaafd is.
Geen 130, maar wel heel veel kenmerken ? Neem dan toch contact op, om te bezien of sprake is van een misdiagnose.
* m.b.v. signaleringslijsten (tot en met groep 2) is geconcludeerd dat er een sterk vermoeden is van ontwikkelingsvoorsprong en dat aan de hand van deze lijst ook zo geinterpreteerd dient te worden.
We kunnen u voorzien van deze signaleringslijsten.
* als uit het intakegesprek blijkt dat een leerling ook in zijn voorschoolse periode al kenmerken had die wezen op een ontwikkelingsvoorsprong.
* als uit de profielsignaleringslijst blijkt dat de voorspellingen hieruit voldoende garantie bieden dat de aspirant-leerling binnen de SterQ!-structuur opvangbaar is en blijft.
* als uit de observatie blijkt dat er sprake is van interactie tussen de aspirant-leerling en de andere leerlingen in de klas, de leerkracht en de leerstof.

Aanmelden.

Zodra u uw kind aanmeldt via onze website gaat de intakeprocedure starten.

Grofweg bestaat deze procedure uit de volgende onderdelen:
1. aanmelding via aanmeldformulier website. [menuknop links]
2. aanleveren van documenten: rapportage IQ-onderzoek, signaleringslijsten, en/of andere relevante gegevens.
3. intakegesprek met directeur of project-coordinator SterQ.
4. observatie gedurende minimaal 2 dagen in een SterQ!-groep.
5. aanleveren inschrijf- en aanmeldformulieren.
6. definitieve start na een vakantie.

Volgorde van toelating.

Zodra u uw kind aanmeldt via onze website krijgt het een volgnummer. Dit volgnummer is van belang bij de uiteindelijke toelating. Het volgnummer bepaalt welke leerling als eerste wordt toegelaten. Zeker voor de groepen die (bijna) vol zitten speelt dit nummer een cruciale rol.

De toelatingsvolgorde is als volgt opgebouwd:
1. Op het toelatingsmoment (na een vakantie) komen die leerlingen in aanmerking waarvan de volledige aanmeldingsprocedure is doorlopen en met positief advies van de toelatingscommissie is afgerond.
2. Per groep wordt vastgesteld wat het aantal nog beschikbare plaatsen (max.18) is.
3. Het kind dat geplaatst gaat worden in deze groep met het laagste volgnummer, komt als eerste in aanmerking voor plaatsing. Ouders dienen binnen een week alle noodzakelijke formulieren aan te leveren voor inschrijving. Na die week wordt de eerstvolgende leerling voor de betreffende groep geplaatst.
4. Leerlingen die al langer zijn ingeschreven op de Tweemaster-Kameleon kunnen in sommige gevallen voorrang krijgen op leerlingen van buiten de school.
5. Wanneer de totale afdeling een groepsgemiddelde van minder dan 18 kent, kunnen in sommige groepen extra leerlingen worden toegelaten (max. 2). Hiervoor wordt dezelfde procedure als hierboven gevolgd.
6. In afwachting van uitbreiding van de afdeling kan er voor worden gekozen om tijdelijk te werken met groepen van max. 20 leerlingen. Ook voor deze toelatingsvolgorde geldt bovenstaande.

Waarom zo uitgebreid...?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op hun juiste plaats terecht komen.
In veel gevallen is SterQ!-onderwijs de juiste plek voor kinderen met een hoog IQ, maar soms ook wordt toch het advies gegeven om op de huidige school te blijven, of om verder te kijken naar een andere vorm van onderwijs.
Uw kind, u zelf, de leerkracht en de andere kinderen in de klas zijn er geen van allen bij gebaad, dat een verkeerd besluit wordt genomen. Daarom volgen we de procedure secuur. Zouden we dat niet doen, dan zouden we mogelijk na verloop van tijd moeten concluderen dat wij en u een verkeerd besluit hebben genomen...

Evaluaties in de eerste periode.

Als uw kind eenmaal bij SterQ! zit, zullen we minimaal twee keer een evaluatiegesprek inplannen met de ouders. We kijken dan hoe goed uw kind het doet, of er nog steeds sprake blijft van de aansluiting en welke afspraken verder noodzakelijk zijn, om tot optimale groei in excellentie te komen.

Versnellen ?

Versnellen is uitermate geschikt voor "gewone slimme kinderen", maar levert voor hoogbegaafde kinderen veelal het verkeerde effect op. Eenmaal versneld zou een kind namelijk steeds vaker versneld moeten worden.
Dat betekent dat een kind op jonge leeftijd de basisschool zou kunnen verlaten.
SterQ!-onderwijs steekt juist in op uitdaging, verdieping, deep level en extra activiteiten die prima aansluiten bij de vraag van excellente kinderen.

Plaatsingsmogelijkheden.

* onderstaande tabel is de momentopname van 28/08/'17

Groep: | groep Q-3 | groep Q-4 | groep Q-5 | groep Q-6 | groep Q-7 | groep Q-8 |
huidig leerlingaantal: | 11 leerlingen | 14 leerlingen | 16 leerlingen | 19 leerlingen | 21 leerlingen | 18 leerlingen |
vrije plaatsen: | 10/1 plaatsen | 7/1 plaatsen | 5/0 plaatsen | 2 plaatsen | 0 plaatsen | 3 plaatsen |
In afwachting: | 0 leerlingen | 0 leerlingen | 0 leerlingen | 0 leerlingen | 0 leerlingen | 0 leerlingen |
Op wachtlijst: | 0 leerlingen | 0 leerlingen | 0 leerlingen | 0 leerlingen | 0 leerlingen | 0 leerlingen |

Contactgegevens:

SterQ! -
onderwijs aan excellente leerlingen
Archipel basisschool
Tweemaster-Kameleon

Postadres &
locatie bovenbouw:


Jan de Priesterstraat 4
4388 CH Oost-Souburg
tel. 0118-490187
sterq@archipelscholen.nl

Locatie onderbouw:

Oranjeplein 35
4388 AG Oost-Souburg

Project-coordinatie SterQ!:

Directie:
dhr. Ruud Hoogesteger
Intern begeleider:
mw. Eva Lobbezoo